Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

TÜSİAV kadın Platformu Derneği Bursu

Burs başvurusu için Başvuru Formunu doldurup, istenilen evraklarla beraber dernek adresine götürmeniz gerekmektedir. İstenilen evraklar eksik gelirse başvuru incelemeye alınmayacaktır. Burs başvuru tarihini dernekten öğrenebilirsiniz.tusiav_logoBURS YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM l: GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: AMAÇ
Bu yönetmeliğin amacı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan T.C. vatandaşı üniversite gençlerine eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlamak. Onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde ülkeye yararlı kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak. Ve aşağıda belirtilen hususlara uygun olmak şartıyla karşılıksız olarak verilecek bursların esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2: KAPSAM
Bu yönetmelik üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere burs verme şartlarını. Burs verilecek öğrencilerin seçimi ile ilgili hususları. Karşılıklı hak ve yükümlülükleri. Bu konuda yapılması gereken işlemlerin esaslarını kapsar.

BÖLÜM II: BURSUN KOŞULLARI

MADDE 1: BURSUN KAPSAMI
Tüsiav Kadın Platformu Derneği örgün üniversite eğitimi için burs verir.

Bursun şartları, burs verilecek öğrenci adedinin tespiti, ödenecek bursun miktarı, ödeme şekli yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir.

MADDE 2: ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Burs almak için müracaat eden öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir.
A- T.C vatandaşı olması,
B- Adli ve disiplin suçu işlememiş olması,
C- Cumhuriyet ve ATATÜRK ilke ve inkılâplarına bağlı, milli duyguları ve karakteri bakımından güvenilir olması.
D- Maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması,
E- Daha önce bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmuş olmaması.
F- Başarılı olması,
G- Her hangi bir başka kuruluştan karşılıksız burs alıyor olmaması,
H- İkinci öğrenim, açık öğrenim ve akşam öğrenimine burs verilmez.

MADDE 3: BURSLARIN DUYURULMASI
Kontenjan açıklığı söz konusu olduğu durumlarda, ağustos ayında burs verileceğine ilişkin bilgiler üyelere duyurulur. Çevrelerinde 2. maddeye uygun öğrenciler var ise müracaatlarının sağlanması istenir. Gerektiğinde burs verilmesi düşünülen dallar ile ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksek okul müdürlükleri ile temasa geçilerek bursun duyurulması sağlanır.

MADDE 4: BURSUN SÜRESİ
Burslar, öğrencinin başarısının her dönem belgelenmesi, alınan bursun devamlılığını etkileyecek bir durum olmaması, öğrencinin öğretim kurumundaki eğitimini tamamlayıncaya kadar devam eder.

MADDE 5: BURSUN DEVAMLILIĞI
Öğrencinin sağlık mazereti, öğrenim kurumunda öğretime başlayamaması, öğrencinin elinde olmayan sebeplerle öğrenime ara vermesi halinde burs ödemesi durur. Bu halin kalkması ve öğrenime başlamasından itibaren burs ödemesi devam eder.
Öğrencinin kayıtlı bulunduğu yüksek öğrenim kurumunu, birinci yılsonunda değiştirmesi halinde bursun devamlılığına yönetim kurulu karar verir.

MADDE 6: BURSUN KESİLMESİ
Öğrencinin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşıldığında.

Kayıtlı bulunduğu yüksek öğretim kurumuna devam etmediği ve başarısında belirgin bir gerileme tespit edildiği durumlarda.

Yasaların suç saydığı insanlık onuruna, öğrencilik niteliklerine ve ahlaki unsurlarına uymayan veya yüz kızartıcı olay ve davranışlarda bulunması.

Adli veya disiplin suçu cezası alması halinde,

Öğrenim süresi içinde evlenmesi halinde,

Maddi durumu hakkında gerçek dışı beyanda bulunması veya sürekli bir işe girdiğinin anlaşılması halinde,

Yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu dışında bir kurumdan kredi ve burs alması halinde, bursu kesilir.

MADDE 7: BURSUN MİKTARI ve ÖDEME ŞEKLİ
Burs sekiz ay süre ile verilir.

BÖLÜM III :

MADDE 1: BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Burs isteği öğrencinin kendisi tarafından ve aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır.
· Dilekçe ( Ek 1)
· Başvuru formu (Ek 2)
· Nüfus cüzdanı örneği ve vukuatlı nüfus kaydı.
· Adli sicil belgesi,
· İkametgâh belgesi,
· ÖSYM sonuç belgesi,
· 2 adet fotoğraf,
· Devam edeceği okuldan alınan öğrenci olduğuna dair belge ve ara sınıftan başvuru halinde önceki ders yılına ait, ders durumunu gösteren not çizelgesi (transkript) ve öğrenci belgesi.
· Belgeleri eksik olan başvurular dikkate alınmaz.
· Çalışan anne ve babasının maaş bordrosu.

MADDE 2: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuru formunda verilen bilgiler değerlendirilerek ilk eleme yapılır. (Bölüm II madde 2 ye göre).

Daha sonra öğrenciler burs komitesinin belirlediği tarihte sözlü görüşmeye çağrılır. (görüşme günü ve saati telefon mesajı veya mektup ile bildirilir.)

Burs almaları uygun görülen adayların durumu Tüsiav Kadın Platformu Derneği  yönetim kuruluna sunulur. Burs almaları uygun görülen adayların durumu Tüsiav Kadın Platformu Derneği yönetim kurulu kararından sonra kesinlik kazanır.

MADDE 3: BURS KOMİTESİNİN OLUŞUMU
Burs komitesini dernek üyeleri arasından yönetim kurulu seçer. Komite en az üç üyeden oluşur. Komisyonun toplanabilmesi için üye sayının en az yarısının bir fazlası olması gerekir.

Çalışma yöntemleri:
· Çalışmalar iş yüküne göre komisyon başkanının çağrısı ile belirlenir.
· Komisyonda her üyenin bir oyu vardır.
· Oyların eşit olması halinde başkanın oyu sonucu belirler. Öneriler oy çokluğu ile alınır. · Alınan öneriler yazılı olarak tespit edilerek imza altına alınır, yönetim kuruluna sunulur.

MADDE 4: BURS KAYNAKLARI
Bursların maddi kaynakları; üye aidatları, sosyal faaliyet gelirleri ve çeşitli bağışlardan sağlanır.

Şahsen burs vermek isteyen kişilerin bağışları, yönetmelik esaslarına bağlı kalmak koşulu ile öğrenciye verilir. Bu kişilerden öğrencinin eğitim süresi bitimine kadar üstlendiğini belgeleyen taahhütname alınır.

BÖLÜM IV: YÜRÜTME
Bu yönetmelik üniversiteli gençlere yardım ve kültür derneği (TÜSİAV KADIN PLATFORMU DERNEĞİ BURS KOMİTESİ) tarafından yürütülür.

BÖLÜM V: YETKİ
Bu yönetmelikte değişiklik yapmak ve yönetmelikte yer almayan hususlarla ilgili karar almaya yönetim kurulu yetkilidir.

BÖLÜM VI: YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik, Yönetim Kurulunca  kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜSİAV Kadın Platformu Derneği

Hanımeli sokak No:24/10 Sıhhıye/ Ankara

Telefon: 0312 229 55 52

Faks: 0312 229 55 53

E-Posta: [email protected]


 

Burslara Abone olun

  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

  • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
  • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
  • Mezun Forum
  • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!