Burs Duyuruları

Yurtiçi ve yurtdışı burs duyurularını kaçırmayın!

TÜBİTAK’tan Yurtdışı Araştırma Bursu

TÜBİTAK, üniversitelerimizde bir doktora programına kayıtlı olanlarla yüksek öğrenim kurumları dışındaki araştırma kuruluşlarında çalışan doktora öğrencisi araştırmacılara araştırma amaçlı burs veriyor.

——————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————–

2214 YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI
(Doktora Yapmakta Olan Öğrenciler İçin)

(2012 Yılı 2. Dönem)

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında (*) ülkemizde doktora programına kayıtlı olanlar ile yüksek öğretim kurumları dışındaki araştırma kuruluşlarında çalışan doktora öğrencisi araştırmacıların, Türkiye’deki olanaklarla çözemedikleri araştırma sorunlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek verilmektedir.  (Doktora veya tıpta uzmanlık derecesi olan adayların “2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı”na başvurmaları gerekmektedir.)

BAŞVURU KOŞULLARI

•    T.C.vatandaşı olmak,
•    Üniversitelerimizden birinde bir doktora programına kayıtlı olup yeterlilik sınavını geçmiş olmak,
•    Bu programdan son üç yıl içinde yararlanmamış olmak,
•    Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,
•    Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek.
•    YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak.

TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuramazlar.

BURS SÜRESİ

En çok 12 ay

BURS MİKTARI-ÖDEME ŞEKLİ

Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1400 Avro, Diğer ülkeler için en çok 1500 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak saptanır. (bkz. ülkelere göre burs miktarları) Ödemeler üçer aylık dönemlerde bursiyerin bildirdiği yurt içinde veya yurt dışındaki bir banka hesabına yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.

ALINAN DİĞER DESTEKLER

Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dahil) destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBİTAK’a bilgi vermekle yükümlüdür.

BAŞVURU SIRASINDA  ADAYLARDAN İSTENEN  BELGELER

1.    Online başvuru formu (imzalı)
2.    Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu (imzalı)

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr  adresine yapıldıktan sonra, online başvuru formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.

•    Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır.

ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1.    Adayın özgeçmişi ve yayın listesi,
2.    Doktora yeterlilik sınavını verdiğini gösteren belgesi,
3.    Doktora öğrencileri için danışmanlarından onaylı doktora tez önerisi belgesi,
4.    Ayrıntılı araştırma önerisi (on sayfayı geçmeyecek şekilde) ve araştırmanın yurt dışında yapılmasını gerektiren gerekçe,
5.    Adayın akademik danışmanının planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini (varsa) açıklayan yazısı,
6.    Davet mektubu (İlgili kuruluşun antetli kağıdına yazılmış imzalı ve yeni tarihli olmalı, ayrıca davetin geçerli olduğu tarihleri, yurt dışında birlikte çalışılacak danışman bilgisini, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruma hangi pozisyonda davet edildiği bilgilerini içermelidir.)
7.    Yabancı dil belgesi ( KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL puan belgesi (bkz. yabancı dil puanları) veya aday yapacağı araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışında lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma,
8.    Adayın lisans ve lisansüstü öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgeleri (transkriptler),
9.     Çalışma Planı.

SON BAŞVURU TARİHİ

2. Dönem:  28 Eylül 2012

BURSİYERLERİN TESPİTİ

Başvuru yapan genç araştırmacılar BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu veya jüri /panel/danışmanlar tarafından mülakata alınır. Aynı alanda başvuran sayısının üç veya üçten az olması halinde değerlendirmeler mülakatsız yapılabilir. Burs tahsisinde, adayın akademik niteliklerinin yanı sıra, yurt dışında yapılan araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuar vb. olanaklar göz önüne alındığında, devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar dikkate alınır.

Değerlendirmenin mülakatlı yapılması halinde, mülakata girmeyen kişilerin dosyaları değerlendirmeye alınmaz.

Mülakatta ve panelde adayların akademik nitelikleri ve üzerinde çalışmayı planladıkları konular aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak birlikte değerlendirilir:

1. Konunun güncelliği, Türkiye’deki bilimsel birikime ve evrensel bilime yapması beklenen katkılar,

2. Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuar vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar,

3. Türkiye’ye dönüşten sonra diğer üniversitelerimizdeki araştırmacıların katılımıyla bir çalışma grubu kurulabilmesi olasılığı,

4. Yurt dışında konusunda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı işbirliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı,

5. Adayın konu üzerindeki ön bilgisi, araştırmaya yatkınlığı ve araştırma konusuna hâkimiyeti.

6. Lisans/lisansüstü öğrenimi süresince aldığı dersler, bu derslerdeki başarı düzeyi,

7. Adayın araştırmayı yürüteceği yabancı dile hâkimiyet derecesi,

8. Araştırmanın yürütüleceği yurt dışı kurum ya da kuruluşun yeterlik düzeyi ve sağlayacağı olanaklar.

Belirlenen ölçütler ışığında yapılan paneller, mülakatlar ve danışman görüşleri dikkate alınarak; BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca adaylar arasında sıralama yapılır. Bursiyer seçiminde aynı konumda olan adaylardan dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Programa ayrılan bütçe olanakları da dikkate alınarak adaylar ve burs süreleri saptanır. Burslar Başkanlık onayından sonra kesinleşir.

BURS SÜRESİ

Burs süresi, 12 ayı aşmamak koşuluyla adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır.

BURSLARIN BAŞLATILMASI

Burs verilmesine karar verilen adayların bursları Başkanlık onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer;
programın “Kural ve İlkeleri“ ne aykırı olmamak koşulu ile bursiyerin belirleyeceği tarihte başlatılır.

Bursun başlatılabilmesi için;

1-    Online başvuru sırasında sisteme yüklenen tüm belgeler posta ile gönderilmelidir.
2-    Bursiyerin çalıştığı kurum tarafından araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmesi gerekir. Bu belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından yapılabilecek yol gideri, burs, v.b. destekler belirtilmelidir.
3-    Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye’den biyolojik materyalin yurt dışına götürülmesi gerekiyor ise Etik Kurul onay belgesinin bulunması gerekir.
4-    Bursiyerin yurt dışına çıkmadan önce yükümlülüklerini, noterce düzenlenmiş “Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” ile belgelemeleri gerekmektedir.
5-    Yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dâhil) destek alınıyorsa, buna ilişkin belge getirilmesi gerekir.

Bursiyer, tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatmak zorundadır. Bursunu tahsis edilen yıl içinde kullanmayan bursiyer hiçbir hak talebinde bulunamaz.

BURSLARIN DEVAMI VE EK SÜRE VERİLMESİ

Yurt Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında verilen bursun devamlılığı bursiyerin yurt dışındaki danışman hocasının görüşüne ve BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurul Kararına bağlıdır.

Bursiyerin araştırmasını TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içersinde bitirmesi esastır. Bu süre içinde bitirememesi halinde, ek bir ödeme yapılması veya burs süresinin en çok 12 aya tamamlanacak kadar uzatılması için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapacağı başvuru, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca değerlendirilir.

a)    Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
b)    Yurt dışında araştırma yaptığı kurumun ilgili kişisinin yazısı,
c)    Türkiye’deki kuruluşunun izin yazısı (izin süresi bitmiş ise),
d)    Yurt dışında yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu

YÜKÜMLÜLÜKLER

a)    Rapor Verme Yükümlülükleri

Bursiyer yurt dışı çalışmaları süresince her dört ayda bir yurt dışındaki danışman hocasının imzasını içeren bir gelişme raporu göndermek,  burs süresinin bitiminde (Türkiye’ye döndüğünde) çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan “sonuç raporu” nu, bu sürede çıkan yayınlarının listesini ve rapor formlarını en geç bir ay içinde BİDEB’e sunmak ve Türkiye’deki kuruluşunda işine başladığı tarihi ( Üniversite /Kurum yetkilisinin ıslak imzasıyla )  bildirmek zorundadır.

BİDEB gerek gördüğü takdirde bursiyerin gelişme raporlarını değerlendirmek için danışman görevlendirebilir.

Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekir.

b)    Mecburi Hizmet Yükümlülükleri

Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve dönüş tarihinden itibaren en geç iki ay içinde hizmet akdi ile, konusu ile ilgili bir işte çalışmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün süresi, Kurumumuzca bursiyere döviz olarak yapılan toplam ödemenin, bursun başladığı tarihteki döviz üzerinden aylık burs miktarına bölünmesi ile elde edilen sayı karşılığı ay kadardır. TÜBİTAK’ın mecburi hizmet gerektiren yurt dışı burs ya da desteklerinden yararlanmış olanlar, bu programdan burs aldıkları takdirde bu süre mecburi hizmetlerinden sayılmaz.

c)    Geri Ödeme Yükümlülükleri

Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, Kurum’un bilgisi dışında ve Kurum’ca kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir bilim dalında kullanamaz. Araştırmasını tamamladıktan sonra süresi içinde Türkiye’ye dönmek ve mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Aksi halde  kendisi için yapılmış olan tüm ödemeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile “Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi”  hükümlerine göre, fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk lirası cinsinden yapılmış olanlar da kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

d)    Başka Yerden Destek Alan Bursiyerin Yükümlülükleri

•    Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK ) dâhil destek alıyorsa başvuru esnasında daha sonra destek almaya başlaması halinde 15 gün içinde TÜBİTAK’a bilgi vermekle yükümlüdür.
•    Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan destek aldığı (kısmi destek sağladığı) takdirde,  bursiyere TÜBİTAK tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.
•    Bu programdan yararlanan bursiyerler aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs ve desteklediği projelerden mali destek, telif,  maaş, v.b. alamaz. Aksi tespit edildiği takdirde, aldığı bursun tamamını yasal faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.02.12.2002 tarih ve 97 sayılı Bilim Kurulunun 19/b no’lu kararı hükmü hariç olmak üzere kadrolu TÜBİTAK personeline yapılacak ücret ödemeleri bu kapsamda değildir.

DİĞER

1. Yurt Dışı Araştırma Burs Programı Kural ve İlkelerinde belirtilmeyen özel durumlarda,  BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun kararları uygulanır.

2. Bu program kapsamında bursiyerin yükümlülüklerini ihlali veya gelişme raporlarının yetersiz bulunması durumunda verilen burs BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde “Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” hükümleri uygulanır.

(*) Bu alanların açılımı için bakınız

(***) Bursiyer seçiminde, aynı konumda olan adaylardan dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

Tüm gönderiler için adres

TÜBİTAK-BİDEB 2214
YURT DIŞI BURSLAR MÜDÜRLÜĞÜ
2214 YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI
Program Yürütücüsü: Vuslat SABAH
Adres:
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
TEL: 0 312 4685300 / 3806
E-posta: [email protected]


 

Burslara Abone olun

  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter


Üniversite Ara

Üniversite Adı

Ülke

Bölüm

TürYabancı Dil Öğret

Fulbright Türkiye tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yurtdışında Amerikan üniversitelerinde ...

Hubert H. Humphrey B

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ...

BAU'dan 450 Yabancı

Türiye Genelinde YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile 450 Öğrenciye ...

Albion College Burs

Albion College başarılı uluslararası öğrencilere $20,000 dolar burs vermektedir.

Professional Fellows

National Democratic Institute ve American Councils for International Education; Türkiye, ...

Sponsorlar

  • A\\\'dan Z\\\'ye Eğitim
  • Yurtdışında Eğitim ve Yaşam Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!
  • Mezun Forum
  • Amerika da Yaşamak Artık Hayal Değil!